صفحه 72 شب پنجم با اسماعیل ختایی

درخواست حذف این مطلب
شب پنجم دلبرا " اول آی یوزون " خورشید تاب ر منه باغچان ایچینده ن آخان سو " آب حئیو ر منه شاه اسماعلی ختایی من گوردوغوم بو جهان باغ جمالیندیر " گولوست ر منه آمما سنسیز بو گولوستان " چاه و زیند ر منه جاوید " بینام " fina . blogfa . com

صفحه 73 شب ششم با اسماعیل ختایی

درخواست حذف این مطلب
شب ششم گئتدی اول مه رو یانیمدان " یوز جفا قالدی بیزه حق جوور بیلمن " بلای منتها قالدی بیزه شاه اسماعیل ختایی قالدی بیزه پادشاهلار جوورونا " صبر و وفا قالدی بیزه هر قده ر ائتدیک وفا " جوورو جفا قالدی بیزه

جاوید " بینام " fina . blogfa . com

صفحه 70 شب سوم با اسماعیل ختایی

درخواست حذف این مطلب
شب سوم ای پری حسنین سنین " ماه منور گورموشم اول یوز اوسته " ابر تک " زولفون معنبر گورموشم شاه اسماعیل ختایی گورموشم سن شاهان " بیزده رعیت " چشمیمیز تر گورموشم سن بیزی حئیوان گوروبسن " من سنی سر گورموشم جاوید " بینام " fina . blogfa . com

صفحه 71 شب چهارم با اسماعیل ختایی

درخواست حذف این مطلب
شب چهارم روخلرین مصحف نیگارا " خط لرین اعر لر باخدیم اول یوزون منه " فتح اولدو یوز مین ب لر شاه اسماعیل ختایی حق ساتانلار بازاری تاق اولاننان طاقتیم " ت مده تاپدی ت لر دردیمیز درده قاریشدی " کیمدی دردیم تا بیلر ؟ جاوید " بینام " fina . blogfa . com

صفحه 69 شب دوم با اسماعیل ختایی

درخواست حذف این مطلب
شب دوم بیر بلاده ن قاچیبان " یوز مین بلایه اوغرادیم بیر زامان شاد اولمادیم " درد و بلایه اوغرادیم شاه اسماعیل ختایی دونیا دونیا مئیدان بلادور " مرد مئیدان اوغرایار مرده مئیدان اولماسا " نامردی جوولان اوغرایار جاوید " بینام " fina . blogfa . com

صفحه 68 شب اول با اسماعیل ختایی

درخواست حذف این مطلب
شب اول عاشق دلخسته گور " دلداره دونده رمیش یوزون عالمی ترک ائیله میش " او یاره دونده رمیش یوزون شاه اسماعیل ختایی دونده رمز یوزون پادشاهلار رسمیدور " داداره دونده رمز یوزون اللاه آللاه چوخ دئیه ر " کرداره دونده رمز یوزون جاوید " بینام " fina . blogfa . com

صفحه 67 دیدار با شاه اسماعیل صفوی

درخواست حذف این مطلب
ده شب دیدار با شاه اسماعیل ختایی سرسلسله پادشاهان صفوی در این شبها به دو نوع نگاه بصورت بسیار جزئی و مختصر اشاره میکنم . یکی نگاه یک پادشاه بر ملک و ملت است " که نگاه غالب پادشاهان است " و دیگری نگاه یک رعیت یا باصطلاح امروزی نگاه یک شهروند ساده و بی آلایش و آرایش " بر مسائل اجتماعی و انسانی است . جاوید " بینام "

صفحه 64 شب نهم با خاقانی

درخواست حذف این مطلب
شب نهم لاله رخا " سمن برا " سرو روان کیستی ؟ سنگدلا " ستمگرا " افت جان کیستی ؟ خاقانی شروانی تو از آن کیستی ؟ جان جهانیان بگو " جان جهان کیستی ؟ یا مگر از جهانیان " مختص جان کیستی ؟ جاوید " بینام " fina .blogfa . com

صفحه 65 شب دهم با خاقانی

درخواست حذف این مطلب
شب دهم سر سودای تو را " ما محرم نیست ما چه " که ارواح ملایک هم " نیست خاقانی شروانی سر الاسرار گر چه بر درد دلم " زین همگان مرهم نیست این نشانیست کزان " بر حرمت " محرم نیست جاوید " بینام " fina . blogfa . com

صفحه 66 ده شب دیدار با شاه اسماعیل صفوی بنینگذار سلسله صفویان

درخواست حذف این مطلب
ده شب در خدمت شاه اسماعیل صفوی و ب رخصت و فیض برای درد دل با آن پادشاه قدر قدرت .

صفحه 61 شب ششم با خاقانی

درخواست حذف این مطلب
شب ششم بتی کز طرف شب " مه را وطن ساخت ز سنبل سایبان " بر یاسمن ساخت خاقانی شروانی می توان ... درون را بر سخن باید وطن ساخت وطن را با عمل " باغ ختن ساخت جاوید " بینام " fina . blogfa . com

صفحه 62 شب هفتم با خاقانی

درخواست حذف این مطلب
شب هفتم ای باد صبا " ببین که کجا می فرستمت نزدیک آفتاب وفا می فرستمت خاقانی شروانی ای هد هد صبا " به سبا می فرستمت بنگر که از کجا به کجا می فرستمت حافظ بشارت پنهان ای مرغ جان من " از اینجا می فرستمت بهوش که از کجا به کجا " می فرستمت جاوید " بینام " fina . blogfa . com

صفحه 63 شب هشتم با خاقانی

درخواست حذف این مطلب
شب هشتم خوش خوش امان میروی " ای شاه خوبان تا کجا ؟ شمعی و پنهان میروی " پروانه جویان تا کجا ؟ خاقانی شروانی ای نفس اماره ای فارس حرص و طمع " اینسان شتابان تا کجا ؟ بن بست عمرت را ببین " با سرعت توفان کجا ؟ جاوید " بینام " fina . blogfa . com

صفحه 59 شب چهارم با خاقانی

درخواست حذف این مطلب
شب چهارم من فقط پنج غزل تورکی از خاقانی داشتم که همانها را هم استقبال . غزل پنجمی تبدیل به دو قصیده شدند که نوشتنش برایم سخت بودند . لذا شش شب دیگر را اختصاص به غزلیات فارسی او نمودم . و قصیده مرات الصفای او را استقبال نمودم که دویست بیت شد و پانویس ش سخت است . لذا به چند بیت از آن اکتفا می نمایم . البته در سال 1364 من قصیده ایوان مداین او را در 370 بیت استقبال نمودم که هنوز مانده است . قصیده مرات الصفای او با این مطلع شروع میشود که : دل من پیر تعلیم است و من " طفل زبان دانش دم تسلیم و سر عشر و سر زانو " دبستانش خاقانی شروانی و من در بربر آن چنین گفتم و آن را قصیده جام جم نامیدم . دل از منظر فینا دلم از منظر فینا " بود آئینه ی جانش در این آئینه دیدم من " هلا آئین پنهانش جهان چون جلوه گاه اوست " دلم از جلوه او روست مقیم لا و الا هوست " نمایم زان نمایانش فرود آمد بر این خانه " نمود ویرانه بتخانه ببینید این محاط آن " احاطه کرده جولانش و 190 بیت دیگر ..... جاوید " بینام "

صفحه 60 شب پنجم با خاقانی

درخواست حذف این مطلب
شب پنجم کار عشق از وصل و از هجران گذشت درد ما از دست هر درمان گذشت خاقانی شروانی گذشت سرگذشت درد ما " از خیر هر درمان گذشت درد بی درمان ما " از جان گذشت جاوید " بینام "

صفحه 58 شب سوم با خاقانی

درخواست حذف این مطلب
شب سوم بیلدیم کی بو نازوندان " بیر لحظه دایا سان لومده اولان درده " هرگز سن اینا سان خاقانی شروانی شبی در محضر دل ( بیر گئجه نی دل حضورینده ) مهمان ول اولدوم " آمما سن اینا سان یوخون کی آغیر اولدو " تئزلیقجه اویا سان جاوید " بینام "

صفحه 56 شب دوم با خاقانی

درخواست حذف این مطلب
شب دوم لوم چئخیب گئدیبدیر " بیلمم نجور بلا وار من کی عزیز دوتاردیم " بس بوندا نه قضا وار خاقانی شروانی انسانلیغ یارب نه سرنوشدیر ؟ حکمتده نه قضا وار ؟ من پیس قضاوت ائتمم " آمما بئله بلا وار جاوید " بینام "

صفحه 55 شب اول با خاقانی

درخواست حذف این مطلب
شب اول جانیم نه قده ر وار " منه جانان سن اولارسان جانداندا عزیز اولسا " بیر انسان " سن اولارسان خاقانی شروانی سن " اولارسان اولگو اولا انسالیغا " هر آن " سن اولارسان هم کافره " هم مومنه " میزان " سن اولارسان جاوید " بینام "

صفحه 53 شب دهم با صائب تبریزی

درخواست حذف این مطلب
شب دهم خط غبار عارضین " آیات قرآن ائیله میش حسن صاحب شوکتین " موری سلیمان ائیله میش صائب تبریزی ائیله میش هر لحظه دوشموش بیر دونا " هر دون گولوستان ائیله میش هر بیر گولوستاندا بیزه " اوزون نمایان ائیله میش جاوید " بینام "

صفحه 54 دهه دیدار با خاقانی شروانی

درخواست حذف این مطلب
ده شب دیدار با خاقانی شروانی خاقان شاعران

صفحه 52 شب نهم با صائب تبریزی

درخواست حذف این مطلب
شب نهم مئی ده ن اول چهره ی زیبا " عرق افشان اولموش یا سراسر اولوب " اوزونه حئیران اولموش صائب تبریزی انسان در زیر سقف علم و مذهب " بدون حضور خداوند تنها و بی پناه است . و این غزل بیانگر این بی پناهی انسان است . اولموش عالمین سررینا آ " هامی حئیران اولموش گویه قاخدیقجا گونش " گیزلینی پنهان اولموش جاوید " بینام " fina . blogfa . com

صفحه 52 شب دهم با صائب تبریزی

درخواست حذف این مطلب
شب دهم خط غبار عارضین " آیات قرآن ائیله میش حسن صاحب شوکتین " موری سلیمان ائیله میش صائب تبریزی ائیله میش هر لحظه دوشموش بیر دونا " هر دون گولوستان ائیله میش هر بیر گولوستاندا بیزه " اوزون نمایان ائیله میش جاوید " بینام "

صفحه 51 شب هشتم با صائب تبریزی

درخواست حذف این مطلب
شب هشتم داغ اولدو درونیمده منیم " نار محبت مین دورلو صدا " ویرمه ده دیر " ساز محبت صائب تبریزی اعجاز محبت کیمدیر گوره " انکار ائده اعجاز محبت ؟ هر وحشینی اهلی ائلیه ر " ساز محبت جاوید " بینام "

صفحه 50 شب هفتم با صائب تبریزی

درخواست حذف این مطلب
شب هفتم بیز نه ایندی ذره تک " جولانه گلمیشلردنوز آفتاب عشقیلن " دورانه گلمیشلردنوز صائب تبریزی فرزانه گلمیش لرده نوز انبیاء سولفونده ییک " دورانه گلمیش لرده نوز بیز رذ قارشینا " مئیدانه گلمیش لرده نوز جاوید " بینام " fina .blogfa . com

صفحه 49 شب ششم با صائب تبریزی

درخواست حذف این مطلب
شب ششم گل کیمی " هر کیم کی " گ ار ایچره نقد جانی وار سعی ائیله ر تو ون سنین " یولوندا تا امکانی وار صائب تبریزی فینا محفلینده تکجه فینا محفلینده " انسانین دوز شانی وار ساقینین پئیمانه سینده ن " هر کیمه پئیمانی وار جاوید " بینام " fina . blogfa . com